TDM horses
Tel: 0478/24.20.91
tdemeersseman@gmail.com

Algemene voorwaarden

1. Alle diensten zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden die voorrang hebben op de voorwaarden van onze klanten.

2. Behalve anders vermeld op de factuur, zijn de facturen netto contant te betalen te Schriek, Pachterslei 21.

3. Het bedrag van de factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag zal, zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50€. Dit vermeend bedrag zal zonder ingebrekestelling onderworpen zijn aan een rente gelijk aan 1% per maand. Iedere begonnen maand zal als een volledige maand beschouwd worden.

4. Geen enkele klacht is ontvankelijk tenzij per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na het uitvoeren van de prestatie.

5. Het indienen van een klacht ontslaat de klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

6. Iedere annulatie door de klant moet schriftelijk gebeuren. Deze annulatie is slechts geldig mits schriftelijke toestemming van de dienstverlener. Zo niet zal de klant een vergoeding van 40% van de totale prestatie worden aangerekend.

7. Alle geschillen betreffende de interpretatie, de geldigheid en de uitvoering van dit contract en de overeenkomsten die hieruit voortvloeien, zullen beslecht worden volgens het Belgisch recht en behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Mechelen.

8. Ieder afwijking aan deze algemene voorwaarden is onderworpen aan onze schriftelijke toestemming.

 

TDM HORSES Pachteslei 21 B-2223 SCHRIEK

BTW: BE 0653 750 009

Fortis: BE33 0017 8550 3046

Algemene voorwaarden